Algemene programmavoorwaarden Nutricia voor Professionals

Algemene programmavoorwaarden Nutricia voor Professionals

1. Nutricia voor Professionals

Nutricia voor Professionals is een webbased programma met informatie over voeding, voeding van Nutricia, kennis en praktische informatie voor de Health Care Professional. Het programma wordt u kosteloos aangeboden. Dit geldt ook voor de kosten (product en verzending)  voor de samples van producten, brochures en promotioneel materiaal. Nutricia stelt deze zaken uitsluitend aan Health Care Professionals ter beschikking. Nutricia behoudt zich het recht voor om bestelde hoeveelheden eenzijdig aan te passen.

2. Deelname

  1. Bent u (para-)medisch van beroep en geïnteresseerd in baby- en kindervoeding dan kunt u zich inschrijven als Health Care Professional. Nutricia zal op basis van de inschrijving beslissen of u kunt deelnemen aan het Nutricia voor Professionals Programma. De beslissing van Nutricia in deze is bindend.
  2. Nutricia kan de deelname aan het Health Care Professional programma eenzijdig stopzetten indien blijkt dat de betrokkene onjuiste gegevens heeft verstrekt bij inschrijving of wanneer de betrokkene de beschikbaar gestelde samples tegen enige vergoeding beschikbaar stelt of deze via een tussenpersoon aan derden beschikbaar doet stellen.
  3. Nutricia kan de deelname aan het Health Care Professional programma bij twijfel of iemand wel een health care professional is, tijdelijk of geheel stoppen, maar gunt de betrokkene een redelijke termijn om aan te tonen dat hij/zij een Health Care Professional is.

3. App Nutricia voor professionals

Nutricia voor professionals is gratis te downloaden via de Google Play Store en Apple Store. Door het downloaden van Nutricia voor professionals verkrijgt u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om Nutricia voor professionals te gebruiken op een Android toestel die in uw bezit is. Door het downloaden geeft u Nutricia toestemming om de software van Nutricia voor professionals op het gebruikte toestel te plaatsen. U mag Nutricia voor professionals niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag Nutricia voor professionals niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de Nutricia voor professionals gebruik zouden kunnen maken. U mag Nutricia voor professionals niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.

4. Dienstverlening

Nutricia kan niet garanderen dat Nutricia voor professionals foutloos en ononderbroken zal functioneren. De werking zal mede afhangen van de kwaliteit van de netwerk verbinding van het door u gebruikte Android toestel.

5. Beëindiging van het programma door Nutricia

Nutricia behoudt zich het recht voor om het programma te beëindigen. Indien Nutricia het programma wil beëindigen zal Nutricia u via het opgegeven e-mailadres informeren over het stopzetten van het programma en u in de gelegenheid stellen om nog twee maanden gebruik te kunnen maken van uw toegang tot de Nutricia voor Professionals programma. Nadat deze periode is verstreken is er geen toegang meer mogelijk tot het Nutricia voor Professionals programma.

6. Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten via Nutricia voor professionals, is het Privacy & cookie beleid Nutricia voor Professionals voor Nederland van toepassing.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) Nutricia voor professionals en (ii) de Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Nutricia en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of Nutricia voor professionals openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

8. Afbeeldingen, verpakkingen en actievoorwaarden

Hoewel de informatie die via de Nutricia voor professionals wordt verstrekt met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Wij behouden het recht voor om voor acties aparte aanvullende actievoorwaarden op te stellen.

9. Verbetering van de Apps

Nutricia voor professionals en de Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien u fouten in de Nutricia voor professionals en/of de Diensten aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Nutricia kindervoedings service (0800-022 26 26) of door een e-mail bericht te sturen naar professionals@nutricia.com.

Zoetermeer, 1 september 2015